Word of the Day

  • 看起来 kàn qǐ lái seem; look like

  • 聚会 jù huì party

  • 劲儿 jìnr strength; energy

  • 酒吧 jiǔ bā bar

  • 继续 jì xù continue; go on

  • 挤 jǐ crowd; squeeze

  • 关系 guān xì relation; relationship

  • 逛 guàng strol;ramble

  • 感兴趣 gǎn xìng qù be interested in

  • 熬夜 áo yè stay up late

Copyright © 2012 Hong Kong Global Language Education Ltd. | ICP: 05080634 | Privacy Policy

Online Live Chat

Live Help Online Live Chat