Teacher Profiles

Academic Administrators

(Click Picture to View Profile)

Sally Zhang

Academic Director

张高荣-Sally Zhang

Yang Yu Main

Teaching Director

杨昱-Yang Yu

Mandarin Chinese Teachers

(Click Picture to View Profile)

HouYi

候毅-Hou Yi

804702794

潘乐乐-Pan Lele

72

王珊-Wang Shan

MaJing

马净-Ma Jing

ZhangMei

张玫-Zhang Mei

LiPei

李培-Li Pei

QQ11

李弘-Li Hong

74

李艳君-Li Yanjun

liYongna1

李永娜-Li Yongna

Agnes Sun Main

孙彦-Sun Yan

Pan Rui Main

潘蕊蕊-Pan Ruirui

73

罗润英-Luo Runying

Tong Hua Main

佟华-Tong Hua

 

Copyright © 2012 Hong Kong Global Language Education Ltd. | ICP: 05080634 | Privacy Policy

Online Live Chat

Live Help Online Live Chat